Chú Đại Bi

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát …

Bài viết mới nhất

May Be Your Free Photo Editing Online Tools Really Effective?

0
Adobe Photoshop Express Editor can be an easy online version of Adobe Photoshop, which offers over fifty free online photo editing tools for example...